Vấn đề về chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

Vấn đề về chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, chấm dứt hợp đồng khi NSDLĐ đơn phưng chấm dứt hợp đồng vì dịch bệnh nên phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, chấm dứt hợp đồng khi NSDLĐ đơn phưng chấm dứt hợp đồng trái luật với nhân viên, COVID chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, hợp đồng trái pháp luật

(COVID 19): Trường hợp chấm dứt hợp đồng khi Người sử dụng lao động đơn phưng chấm dứt hợp đồng vì dịch bệnh nên phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh đã được quy định theo điểm c khoản 1 Điều 36 của bộ Luật lao động. Đối với trường hợp này, theo điều 41…

Tranh chấp lao động: chấm dứt hợp đồng do dịch Covid-19 (NCOV) tại Việt Nam

Luật tranh chấp lao động: chấm dứt hợp đồng do dịch Covid-19 (NCOV) tại Việt Nam

YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG Kính gửi công ty luật ASL LAW,  Tôi biết đến danh tiếng của ASL LAW về Luật Lao động Việt Nam và tôi mong muốn được công ty hỗ trợ và tư vấn pháp lý liên quan đến tranh chấp lao động với công ty của tôi tại Hà Nội.   Tôi có hợp…

+84982682122