Trường đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả – Nghiên cứu kinh nghiệm của CHLB Đức”

Trường đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả - Nghiên cứu kinh nghiệm của CHLB Đức", Hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả - Nghiên cứu kinh nghiệm của CHLB Đức, Trường đại học Luật Hà Nội, Hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả, Nghiên cứu kinh nghiệm của CHLB Đức

Luật sư Phạm Duy Khương tham dự hội thảo khoa học quốc tế “Hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả – Nghiên cứu kinh nghiệm của CHLB Đức” trong khuôn khổ “Tuần lễ pháp luật Việt – Đức” do Trường đại học Luật Hà Nội đã tổ chức ngày 21/10/2021. Tham dự hội thảo…

+84982682122