Quy định về trích lập dự phòng rủi ro tại Việt Nam

quy định về trích lập dự phòng rủi ro tại Việt Nam, quy định về trích lập dự phòng rủi ro, trích lập dự phòng rủi ro tại Việt Nam, trích lập dự phòng rủi ro,

Trích lập dự phòng rủi ro trong ngành ngân hàng là một quy định theo quy tắc kế toán quốc tế (IFRS) và các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý tài chính. Khi một ngân hàng cho vay và khoản vay đó trở thành nợ từ nhóm 2 trở đi, ngân…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat