Luật lao động 2019: Các điểm mới (Phần 2)

Điểm mới bộ luật lao động 2019, các điểm mới của luật lao động 2019, luật lao động, luật lao động 2019, điểm mới luật lao động 2019, điểm mới của luật lao động

Quy định mới về kỷ luật lao động Thay đổi trong khái niệm “kỷ luật lao động” NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động (Hiện hành chỉ quy định “NSDLĐ sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản). Một số quy định mới về…

Luật Lao động 2019: Các điểm mới (Phần 1)

Điểm mới bộ luật lao động 2019, các điểm mới của luật lao động 2019, luật lao động, luật lao động 2019, điểm mới luật lao động 2019, điểm mới của luật lao động

Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, có những thay đổi đáng chú ý sau đây Về hợp đồng lao động Theo Bộ luật lao động 2019 về hợp đồng lao động, có những quy định thay đổi quan trọng: Tăng tính nhận diện các quan hệ lao động diễn ra…

+84982682122
WhatsApp chat