Những thay đổi trong Luật lao động (Bộ luật lao động 2019)

Những thay đổi trong Luật lao động tại Việt Nam (Bộ luật lao động 2019)

Quốc hội Việt Nam đã thông qua Bộ Luật Lao động 45/2019 /QH14 (“Bộ luật Lao động 2019”) vào ngày 20 tháng 11 năm 2019 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Sau nhiều vòng đàm phán, Bộ luật Lao động 2019 được cập nhật, đảm bảo lợi ích giữa người lao động và…

+84982682122
WhatsApp chat