Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Việt Nam

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Việt Nam

Các cổ đông thường thực hiện các quyền của mình thông qua Đại hội đồng cổ đông – cơ quan ra quyết định cao nhất của một công ty. Cổ đông có thể tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền. Ngưỡng bỏ phiếu thường là hơn 50% đối với các vấn đề cơ bản và ít nhất 65% đối với một số vấn đề cụ thể.

Các nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được hơn 50% quyết định. Về nguyên tắc, mỗi cổ phiếu phổ thông chỉ được cấp một phiếu biểu quyết. Các công ty có thể phát hành cổ phiếu ưu đãi biểu quyết với nhiều quyền biểu quyết hơn, mặc dù chỉ cho các cổ đông sáng lập hoặc cổ đông là tổ chức chính phủ hoặc tổ chức được chính phủ ủy quyền. Các công ty cũng có thể phát hành cổ phiếu với cổ tức ưu đãi hoặc quyền mua lại. Luật Doanh nghiệp thay đổi hiện nay cho phép cổ đông nắm giữ cổ tức ưu đãi và cổ phiếu ưu đãi hoàn lại được tham dự và biểu quyết về những vấn đề có ảnh hưởng xấu đến quyền và nghĩa vụ gắn liền với cổ phiếu đó.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% cổ phần của một công ty có thể triệu tập họp ĐHĐCĐ nếu họ cho rằng HĐQT đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nhiệm vụ của người quản lý hoặc đã quyết định những vấn đề nằm ngoài thẩm quyền. Các vấn đề phải được trình cổ đông thông qua bao gồm số cổ tức được trả, mua lại hơn 10% cổ phiếu đã phát hành và đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản.

Cổ đông có thể đến tòa án để ngăn cản HĐQT thực hiện hoặc bãi bỏ bất kỳ quyết định hoặc nghị quyết nào của HĐQT đã hoặc đã được thông qua trái với pháp luật, điều lệ công ty hoặc nghị quyết ĐHĐCĐ. Ngoài ra, các cổ đông nắm giữ ít nhất 1% tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành của một công ty có quyền trực tiếp hoặc thay mặt cho công ty khởi kiện trực tiếp thành viên HĐQT hoặc GD trong một số trường hợp mà cá nhân đó đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Khi theo đuổi vụ kiện, người yêu cầu bồi thường (với sự đồng ý của tòa án) có quyền kiểm tra, tra cứu và trích xuất thông tin cần thiết trước và trong khi khởi kiện để hỗ trợ quyền này.

Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp quy định chế độ cho các cổ đông nắm giữ ít nhất 5% cổ phần có quyền tiếp cận tòa án, trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông này với một số lý do nhất định. Điều này có thể xảy ra theo cách đơn phương khởi kiện (chứ không phải là một vụ kiện buộc hai bên tranh chấp) và do đó phải tuân theo một thủ tục đơn giản hơn. Đây vẫn là một công cụ thú vị có thể được phát triển thêm.

Nhiệm vụ và trách nhiệm của cổ đông

Các nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật Việt Nam là rất cơ bản. Chúng bao gồm nghĩa vụ góp vốn điều lệ đã đăng ký, không được rút vốn đã góp khỏi công ty, tuân thủ Điều lệ và quy chế nội bộ của công ty, tuân thủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, bảo mật thông tin do công ty cung cấp theo quy định Điều lệ công ty và pháp luật. Pháp luật Việt Nam không yêu cầu cổ đông phải hành động vì lợi ích của công ty (như trường hợp của thành viên HĐQT).

Nếu một công ty bị kiểm soát bởi một cổ đông (tức là công ty mẹ), thì công ty mẹ không được cố gắng quá mức để buộc công ty con tiến hành hoạt động kinh doanh ngoài quy trình thông thường của công ty con hoặc tham gia vào các hoạt động phi lợi nhuận và gây ra thua lỗ đến công ty con. Công ty mẹ có thể phải chịu trách nhiệm về khoản lỗ kéo dài và cổ đông có thể đưa ra yêu cầu phái sinh trực tiếp chống lại công ty mẹ để bồi thường cho công ty con.

Ngoài ra, theo Luật Chứng khoán, cổ đông lớn của công ty đại chúng trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên không được sử dụng ảnh hưởng của mình để gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của công ty và các cổ đông khác. Điều này dường như nhấn mạnh nguyên tắc bình đẳng giữa các cổ đông hơn là đặt ra bất kỳ nghĩa vụ chung nào đối với các cổ đông.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về kinh doanh tại Việt Nam.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tế Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Quy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mới Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu Luật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công ty Đăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chế Dịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chế Đăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềm Thủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyền Đăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệ Đại diện sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài Đăng ký thương hiệu
  Đăng ký thương hiệu độc quyền Phí đăng ký nhãn hiệu
  Dịch vụ đăng ký thương hiệu Đăng ký thương hiệu như thế nào

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***
  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam Đăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt Nam Tư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệ Pháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam Tư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyền Tư vấn nhượng quyền thương mại
  Công ty luật tại Hà Nội Công ty luật tại Hồ Chí Minh
  Văn phòng luật tại Hồ chí minh Tư vấn pháp lý thường xuyên
  Công ty luật sở hữu trí tuệ Tư vấn sở hữu trí tuệ

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat