Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Việt Nam

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Việt Nam

Các cổ đông thường thực hiện các quyền của mình thông qua Đại hội đồng cổ đông – cơ quan ra quyết định cao nhất của một công ty. Cổ đông có thể tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền. Ngưỡng bỏ phiếu…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat