Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2030: Tầm nhìn, khắc phục những tồn đọng

Công ty luật ASL LAW, đại diện sở hữu trí tuệ ASL LAW, công ty luật, đại diện sở hữu trí tuệ

Cuối năm 2020, Thủ tướng đã ký và ban hành Quyết định 2205/QĐ-TTg phê duyệt chương trình phát triển trí tuệ tới năm 2030. Quyết định này bao gồm những tầm nhìn để phát triển nền sở hũu trí tuệ Việt Nam 2030, khắc phục những vấn đề vẫn còn tồn đọng hiện tại. Mục…

Những điểm nổi bật trong mối quan hệ giữa pháp luật về nhượng quyền thương mại và pháp luật về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

luật về nhượng quyền thương mại, Những điểm nổi bật trong mối quan hệ giữa pháp luật về nhượng quyền thương mại và pháp luật về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, mối quan hệ giữa pháp luật về nhượng quyền thương mại và pháp luật về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Luật nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, Hợp đồng nhượng quyền thương mại, nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, nhượng quyền thương mại và sở hữu trí tuệ, nhượng quyền thương mại, sở hữu trí tuệ, mối quan hệ nhượng quyền thương mại và sở hữu trí tuệ, sở hữu trí tuệ, nhượng quyền thương mại

Tóm tắt Cùng với sự phát triển của hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam trong khoảng gần 20 năm vừa qua, khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động này cũng được xây dựng và ngày càng hoàn thiện hơn. Xuất phát từ vai trò xương sống của quyền sở hữu trí…

+84982682122
WhatsApp chat