Legal500: ASL LAW thảo luận chủ đề “Các vấn đề và lưu ý về sở hữu trí tuệ đối với M&A ở Việt Nam” tại sự kiện GC Summit Vietnam 2023

ASL LAW thảo luận tại GC Summit Vietnam 2023, ASL LAW diễn giải tại GC Summit Vietnam 2023, Intellectual property considerations and issues on M&A in Vietnam, Intellectual property considerations and issues on M&A , GC Summit Vietnam 2023, lưu ý về sở hữu trí tuệ trong M&A, định giá tài sản sở hữu trí tuệ, lưu ý về sở hữu trí tuệ trong mua bán sáp nhập, sở hữu trí tuệ trong Mua bán và sáp nhập, sở hữu trí tuệ trong M&A, vấn đề sở hữu trí tuệ trong M&A, sở hữu trí tuệ và M&A, tài sản sở hữu trí tuệ trong M&A

Tại sự kiện GC Summit Vietnam 2023 của Legal500, ASL LAW cùng các hãng luật lớn khác tại Việt Nam và thế giới đã cùng tham gia thảo luận chủ đề “Các vấn đề và lưu ý về sở hữu trí tuệ đối với M&A ở Việt Nam”. Bài trình bày do luật sư cao cấp của…

Contact Me on Zalo
+84366667697
WhatsApp chat