Quy định mới về hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam

Quy định mới về hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam

Vào tháng 9 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2013 về hoạt động thương mại điện tử (Nghị định thương mại điện tử). Nghị định 85/2021 bắt đầu đi vào hiệu lực từ ngày 1/1/2022 với những thay đổi đáng chú ý về điều kiện…

+84982682122