Luật doanh nghiệp mới của Việt Nam trong năm 2020

Luật doanh nghiệp mới của Việt Nam trong năm 2020

Ngày 18/6/2020, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Doanh nghiệp mới 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp 2020”). Có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2020 gồm 10 chương và 218 Điều và thay thế Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH1 (“Luật Doanh nghiệp 2014”). Luật này hướng dẫn hoạt động của các công ty và các tổ chức tương tự tại Việt Nam, nhưng không áp dụng cho hoặc bao gồm các doanh nghiệp “Hộ gia đình” (chưa hợp nhất). Bên cạnh đó, việc đăng ký kinh doanh tại Việt Nam cũng có những thay đổi nhất định.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam tại đây.

Những thay đổi đáng kể phát sinh từ Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm:

1. Thay đổi về hình thức và thủ tục đối với con dấu công ty

Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 cho phép doanh nghiệp sử dụng cả con dấu thực (hình tròn, hình đa giác và các hình dạng khác) cùng với con dấu dạng chữ ký số. Điều này sẽ giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp về việc “đóng dấu” các tài liệu có giá trị trong một thế giới ngày càng kỹ thuật số.

2. Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà đầu tư là doanh nghiệp làm chủ sở hữu

Luật Doanh nghiệp 2020 đã thay đổi cơ cấu hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên do một nhà đầu tư là doanh nghiệp làm chủ sở hữu, hiện nay cho phép áp dụng một trong hai mô hình:

 • Có Chủ tịch và Giám đốc / Tổng giám đốc; hoặc
 • Có Hội đồng thành viên và Giám đốc / Tổng giám đốc

Người đại diện theo pháp luật phải đảm nhiệm ít nhất một trong các chức vụ Chủ tịch hoặc Giám đốc / Tổng giám đốc. Đây là nội dung thay đổi so với Luật cũ, do không còn quy định bổ nhiệm Kiểm soát viên trong cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà đầu tư là doanh nghiệp làm chủ sở hữu.

3. Thời hạn góp vốn

Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2020 vẫn giữ quy định về việc phải góp đủ vốn Điều lệ của công ty trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với trường hợp góp vốn bằng tài sản thì thời gian vận chuyển, nhập khẩu và các thủ tục hành chính liên quan để chuyển quyền sở hữu tài sản không được tính trong thời hạn 90 ngày.

4. Thay đổi thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2020 quy định các phương thức được phép thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Các phương pháp được phép là:

a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính; hoặc
c) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Do đó, việc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính và đăng ký qua mạng internet sẽ được áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2020 cũng bỏ thủ tục thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp (Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2015) cũng như thủ tục đăng ký con dấu trước khi sử dụng.

5. Thay đổi chuyển nhượng vốn góp

Luật Doanh nghiệp 2015 quy định, việc thanh toán mọi giao dịch sở hữu (mua, bán, chuyển nhượng cổ phần, góp vốn và nhận cổ tức) của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua Tài khoản vốn mở tại ngân hàng ở Việt Nam, trừ trường hợp thanh toán bằng tài sản.

Tuy nhiên, Điều 10 Thông tư 06/2019 / TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định việc chuyển nhượng vốn giữa các nhà đầu tư không cư trú không bắt buộc phải thực hiện giao dịch thông qua Tài khoản vốn. Về bản chất, nhà đầu tư không cư trú không bắt buộc phải chuyển tiền từ nước ngoài vào Tài khoản vốn mà các khoản tiền đó sẽ được bên bán không cư trú chuyển trở lại Việt Nam.

Thông tư này tạo ra sự mâu thuẫn giữa Luật Doanh nghiệp 2015 và Luật Quản lý ngoại hối.

Để khắc phục vấn đề này, Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2020 chỉ quy định việc thanh toán chuyển nhượng vốn phải thực hiện theo quy định về ngoại hối, trừ trường hợp thanh toán bằng tài sản hoặc thanh toán không dùng tiền mặt.

6. Quyền hạn và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2020 bổ sung quy định trường hợp Công ty cổ phần hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn có nhiều Người đại diện theo pháp luật thì quyền và nghĩa vụ cụ thể của từng cá nhân phải được ghi trong Điều lệ công ty.

Trong trường hợp Điều lệ công ty không quy định việc phân chia quyền và nghĩa vụ cụ thể cho từng Người đại diện theo pháp luật thì mỗi Người đại diện theo pháp luật của công ty vẫn hoàn toàn đại diện theo pháp luật của công ty trước bên thứ ba.

Ngoài ra, đáng chú ý là Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2020 đưa ra khái niệm Người đại diện theo pháp luật có thể liên đới chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho doanh nghiệp (thường được gọi là “trách nhiệm liên đới và một số trách nhiệm”). Điều này cho thấy một sự thay đổi đáng kể đối với các trách nhiệm pháp lý của các cá nhân được chỉ định làm Người đại diện theo pháp luật khi có nhiều Người đại diện theo pháp luật trong một tổ chức.

7. Điều chỉnh khái niệm ‘doanh nghiệp nhà nước’

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có quyền biểu quyết sẽ được coi là Doanh nghiệp Nhà nước. Điều này trái ngược với Luật Doanh nghiệp 2015 chỉ xác định cụ thể doanh nghiệp 100% vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ là Doanh nghiệp Nhà nước.

8. Làm rõ định nghĩa về các thành viên trong gia đình

Luật Doanh nghiệp mới 2020 làm rõ và mở rộng định nghĩa về thành viên gia đình. Những người đáp ứng định nghĩa sẽ bị hạn chế đảm nhiệm một số chức vụ trong doanh nghiệp (tức là người có quan hệ họ hàng với Tổng giám đốc Công ty cổ phần đại chúng không được giữ chức vụ quản lý, kiểm tra viên). Điều này nhằm đảm bảo tính khách quan, trung thực và minh bạch trong hoạt động của công ty.

Định nghĩa về những người có liên quan đến gia đình trong Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2020 bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ, mẹ chồng, con đẻ, con nuôi, con đẻ. – con dâu, con dâu, anh ruột, chị ruột, anh rể, chị dâu.

So với các quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp 2015, định nghĩa mới về người có liên quan đến gia đình được mở rộng và áp dụng cụ thể hơn.

9. Sửa đổi quy định về chào bán trái phiếu riêng lẻ

Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2020 quy định một chế độ chặt chẽ hơn nhiều đối với việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các loại chứng khoán khác. Trường hợp Công ty Cổ phần không phải là công ty đại chúng, muốn phát hành trái phiếu doanh nghiệp hoặc các loại chứng khoán khác, thì Công ty phải đáp ứng một số yêu cầu cụ thể, bao gồm các vấn đề bao gồm cả việc có báo cáo kiểm toán cập nhật. Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2020 cũng dự kiến ​​việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp của các Công ty trách nhiệm hữu hạn, nhưng hạn chế việc này và không cho phép phát hành “chứng khoán khác” mà các Công ty Cổ phần được phép.

Ngoài ra, người mua trái phiếu từ các công ty trên phải đáp ứng các định nghĩa “Nhà đầu tư chiến lược” hoặc “Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp”, tùy thuộc vào giao dịch / chứng khoán, với các định nghĩa theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 (sẽ cũng có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020).

Tác dụng của các luật này là thắt chặt việc phát hành trái phiếu và các chứng khoán khác và tăng tính minh bạch trong quy trình.

10. Quy định bảo vệ cổ đông nhỏ / thiểu số

Theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2020, quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần phổ thông trở lên, hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty, bao gồm quyền tiếp cận một số thông tin công ty và khả năng triệu tập. Họp Đại hội đồng Cổ đông để xem xét các hoạt động của Hội đồng quản trị.

So với Luật Doanh nghiệp 2015, luật mới giảm yêu cầu sở hữu tối thiểu từ 10% xuống 5%, đồng thời bỏ yêu cầu nắm giữ (vì luật cũ yêu cầu cổ đông phải nắm giữ cổ phiếu của mình ít nhất 6 tháng trước khi quyền của họ được thực hiện) .

Ngưỡng biểu quyết cũng đã được sửa đổi, với ngưỡng biểu quyết đa số đơn giản tại các cuộc họp cổ đông giảm xuống còn 50%, từ 51%. Luật Doanh nghiệp Việt Nam mới 2020 cũng cho phép các Công ty Cổ phần điều chỉnh ngưỡng giá trị đối với các giao dịch lớn trong Điều lệ của họ mà sẽ yêu cầu sự chấp thuận của cổ đông (tức là việc xử lý tài sản trên một giá trị nhất định).

ASL LAW là công ty luật doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Để được cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý doanh nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệDịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tếĐăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tếQuy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệuQuy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nàoThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyềnĐăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyềnThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nàoĐăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mớiĐăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệuLuật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công tyĐăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chếDịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chếĐăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềmThủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyềnĐăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệĐại diện sở hữu trí tuệ
  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***
  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và StartupĐăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt NamĐăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt NamTư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt NamTư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt NamDịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệPháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt NamTư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyềnTư vấn nhượng quyền thương mại
  Contact Me on Zalo
  +84366667697
  WhatsApp chat