Sự khác biệt giữa thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế tại Việt Nam

sự khác biệt giữa thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế tại Việt Nam, sự khác biệt giữa thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế tại Việt Nam, thu nhập tính thuế tại Việt Nam,

Ở Việt Nam, có hai khái niệm quan trọng liên quan đến thuế là “thu nhập chịu thuế” và “thu nhập tính thuế“. Dưới đây là sự khác biệt cơ bản giữa hai khái niệm này: Thu nhập chịu thuế (taxable income): Theo Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập chịu thuế bao gồm các…

Contact Me on Zalo
+84945073866
WhatsApp chat