Lương cơ sở của Việt Nam chính thức tăng lên 1,8 triệu đồng từ tháng 7 năm 2023

lương cơ sở của Việt Nam chính thức tăng lên 1.8 triệu đồng từ tháng 7 năm 2023, lương cơ sở của Việt Nam chính thức tăng lên 1.8 triệu đồng, lương cơ sở của Việt Nam tăng lên 1.8 triệu đồng từ tháng 7 năm 2023, lương cơ sở của Việt Nam tăng lên 1.8 triệu đồng,

Sau một thời gian bàn bạc, biểu quyết, Quốc hội đã chính thức thông qua đề xuất tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng và cũng đã chốt ngày chính sách có hiệu lực. Qua đó, lương cơ sở của Việt Nam sẽ chính thức tăng lên 1,8 triệu đồng…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat