Sửa đổi Luật Đầu tư và Kinh doanh tại Việt Nam

Sửa đổi Luật Đầu tư và Kinh doanh tại Việt Nam

Ngày 11 tháng 1 năm 2022, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua một loạt các sửa đổi (“Sửa đổi”) do Chính phủ đề xuất nhằm cải thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, Luật sửa đổi bổ sung các Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư,  Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Đấu thầu,  Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, và Luật Thi hành án dân sự.

Dưới đây là tóm tắt một số sửa đổi.

Luật Doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, các vấn đề khác ngoài biểu quyết bầu giám đốc và kiểm soát viên phải được đa số hoặc siêu đa số (65% trở lên) trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Tuy nhiên, theo các Tu chính án, chỉ những phiếu bầu của những cổ đông có mặt và biểu quyết đó mới được tính vào phiếu bầu của cổ đông.

Sửa đổi này giải quyết một vấn đề phổ biến trong việc tính toán phiếu bầu của cổ đông khi các cổ đông tham dự rời cuộc họp trước khi cuộc họp kết thúc hoặc không bỏ bất kỳ phiếu bầu nào (thậm chí bỏ phiếu trắng). Bản sửa đổi nêu rõ rằng quyền biểu quyết của các cổ đông đó không được xem xét cho mục đích thông qua các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Trước khi sửa đổi, Luật Doanh nghiệp yêu cầu phải có chữ ký của chủ tọa cuộc họp và người lưu giữ biên bản cuộc họp của hội đồng thành viên và Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, việc họ từ chối ký không làm mất hiệu lực của biên bản đó, miễn là tất cả các thành viên tham dự khác của hội đồng thành viên hoặc BQT đã ký vào biên bản cuộc họp. Quy định này có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lạm quyền của chủ tọa cuộc họp hoặc người giữ biên bản, nhưng nó cho phép những người tham dự hội đồng thành viên hoặc thành viên BQT đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết của hội đồng thành viên hoặc BQT để làm mất hiệu lực của các biên bản đó (và gây trở ngại nghiêm trọng trong việc thực thi và thực hiện các nghị quyết thông qua tại các cuộc họp liên quan) bằng cách từ chối ký vào biên bản cuộc họp.

Trước khi có Sửa đổi, các quyền và nghĩa vụ quan trọng được trao cho các thành viên của hội đồng thành viên, bao gồm quyền bán hoặc tặng cho vốn chủ sở hữu, nhận cổ tức, nhận phần tài sản còn lại khi Công ty TNHH giải thể hoặc phá sản và nghĩa vụ góp vốn đủ và đúng hạn. Do thành viên hội đồng thành viên có thể là người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu/thành viên công ty nên Luật Doanh nghiệp gây nhầm lẫn khi cho rằng người đại diện theo ủy quyền nhưng không phải là chủ sở hữu doanh nghiệp có các quyền và nghĩa vụ đó.

Để giải quyết mối lo ngại này, Bản sửa đổi quy định các quyền và nghĩa vụ quan trọng này cho chủ sở hữu / thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, không phải đại diện được ủy quyền của họ.

Theo Chính phủ, hiện có khoảng 20 doanh nghiệp đang thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng giao nhưng chưa được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật do Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp quốc phòng và an ninh  phải Doanh nghiệp nhà nước (tức là do nhà nước sở hữu trực tiếp), mặc dù các doanh nghiệp đó có thể thuộc sở hữu gián tiếp của nhà nước.

Luật đầu tư

Bản sửa đổi mở rộng thẩm quyền của chính quyền cấp tỉnh trong việc cấp các phê duyệt về nguyên tắc như sau:

Đối với xây dựng nhà ở tại các đô thị, chính quyền cấp tỉnh có thể chấp thuận về nguyên tắc đối với các dự án có quy mô sử dụng đất dưới 300 ha hoặc quy mô dân số dưới 50.000 người, tăng từ dưới 50 ha. hoặc dưới 10.000 dân. Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền duy nhất phê duyệt về nguyên tắc đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại các khu đô thị với quy mô lớn hơn.

Đối với dự án đầu tư thuộc phạm vi bảo vệ di tích, chính quyền cấp tỉnh có thể chấp thuận về nguyên tắc đối với dự án nằm trong khu di tích quốc gia nhất định, dự án nằm trong khu vực hạn chế phát triển hoặc trong khu vực nội thành lịch sử nhất định (xác định theo quy với quy hoạch tổng thể đô thị của dự án) của đô thị loại đặc biệt rộng hơn. Thủ tướng có thẩm quyền duy nhất phê duyệt về nguyên tắc đối với các dự án nằm trong tất cả các khu di tích quốc gia khác, hoặc các dự án nằm trong các khu di sản thế giới.

Sửa đổi bổ sung mặt hàng sau vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, trừ kinh doanh sản phẩm, dịch vụ liên quan đến an toàn thông tin mạng và mật mã dân sự.

Để giải quyết những rủi ro ngày càng tăng xung quanh các sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng, Bản sửa đổi cho phép chính phủ đưa ra các quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng.

Luật Hình thức đầu tư đối tác công – tư

Theo Luật Hình thức đầu tư đối tác công – tư (“Luật PPP”), tất cả các Dự án PPP vay vốn nước ngoài phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư về nguyên tắc. Tuy nhiên, các Tu chính án chuyển một phần thẩm quyền này của thủ tướng sang các cơ quan chức năng cấp thấp hơn. Cụ thể, theo Sửa đổi, chỉ các Dự án PPP vay vốn nước ngoài có tổng mức đầu tư tương đương với dự án “Nhóm A” theo quy định của Luật Đầu tư công mới phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Theo đó, theo các Sửa đổi, các Dự án PPP vay vốn nước ngoài còn lại (chẳng hạn như dự án “Nhóm B” và “Nhóm C”) hiện có thể được cấp dưới phê duyệt đầu tư về nguyên tắc (ví dụ: các bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan chức năng ở Trung ương và các cơ quan khác, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) nên quá trình phê duyệt các dự án này dự kiến sẽ được đẩy nhanh và ít phức tạp hơn.

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Để khuyến khích sự phát triển của thị trường trong và ngoài nước cho xe điện chạy bằng pin, một gói thuế tiêu thụ đặc biệt ưu đãi được áp dụng đối với xe điện chạy bằng pin theo các Sửa đổi. Theo đó, xe chở khách chạy điện chạy bằng pin được áp dụng thuế suất ưu đãi từ 1% đến 3% tùy theo số lượng chỗ ngồi, đến ngày 28 tháng 2 năm 2027. Sau đó, thuế suất sẽ tăng lên khoảng 4% đến 11%. Đối với xe chở hàng, thuế suất ưu đãi từ 2% đến 7% cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2027 trở đi.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về tư vấn đầu tư tại Việt Nam và quốc tế.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tế Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Quy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mới Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu Luật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công ty Đăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chế Dịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chế Đăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềm Thủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyền Đăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệ Đại diện sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài Đăng ký thương hiệu
  Đăng ký thương hiệu độc quyền Phí đăng ký nhãn hiệu
  Dịch vụ đăng ký thương hiệu Đăng ký thương hiệu như thế nào

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***
  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam Đăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt Nam Tư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệ Pháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam Tư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyền Tư vấn nhượng quyền thương mại
  Công ty luật tại Hà Nội Công ty luật tại Hồ Chí Minh
  Văn phòng luật tại Hồ chí minh Tư vấn pháp lý thường xuyên
  Công ty luật sở hữu trí tuệ Tư vấn sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat