Quyết định 1068/QĐ-Ttg: Phê duyệt chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

TT chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định phê duyệt chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Dưới đây là một số nội dung chính của Quyết định này.

1. Mục tiêu

 • Đến năm 2030 Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu về trình độ sáng tạo, bảo hộ khai thác quyền sở hữu trí tuệ
 • Việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng đảm bảo nhanh chóng, minh bạch, công bằng, đáp ứng kịp thời của doanh nghiệp và xã hội.
 • Tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giảm đáng kể.
 • Tài sản sở hữu trí tuệ mới của cá nhân, tổ chức Việt Nam gia tăng về số lượng và chất lượng:  số lượng đơn sáng chế tăng 16-18%, Nhãn hiệu tăng: 8-10%, kiểu dáng công nghiệp tăng từ 6-8%, giống cây trồng tăng 12-14% (trong đó 10-12% đăng ký bảo hộ ở nước ngoài).
 • Hoạt động khai thác, thương mại hoá tài sản sở hữu trí tuệ được chú trọng, đẩy mạnh. Tỉ lệ sáng chế được khai thác thương mại đạt 8-10% số lượng sáng chế được cấp bằng.
 • Phát triển được một số ngành công nghiệp có mức sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ cao.
 • Chỉ dẫn địa lý, nguồn gen, tri thức truyền thống, bí quyết kỹ thuật, văn hoá dân gian được khai thác và bảo hộ.

2. Nhiệm vụ và Giải pháp

 • Hoàn thiện chính sách pháp luật về sở hữu trí tuệ
 • Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
 • Tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ
 • Thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản sở hữu trí tuệ
 • Khuyến khích nâng cao hiệu quả khai thác tài sản sở hữu trí tuệ
 • Phát triển các hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệuệ
 • Tăng cường nguồn nhân lực cho sở hữu trí tuệ
 • Hình thành văn hoá sở hữu trí tuệ trong xã hội
 • Tích cực, chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ

Download Toàn văn Quyết định tại Quyết định 1068/QĐ-Ttg: Phê duyệt chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

 

Contact Me on Zalo
+84945073866
WhatsApp chat