Những quy định mới liên quan đến hoạt động đăng ký bảo hộ sáng chế theo Luật SHTT 2022, quy đinh mới về đăng ký sáng chế, quy định mới về đăng ký sáng chế theo luật sở hữu trí tuệ 2022

Những quy định mới liên quan đến hoạt động đăng ký bảo hộ sáng chế theo Luật SHTT 2022

Ngày 16/6/2022, Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã được Quốc hội thông qua sửa đổi và bổ sung. Theo đó, luật Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2022 đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Dưới đây là những quy định mới đáng chú ý về sáng chế đã được sửa đổi, bổ sung trong luật Sở hữu trí tuệ 2022.

Quy định mới về tình trạng kĩ thuật của sáng chế khi đánh giá tính mới

Luật Sở hữu trí tuệ 2022 đã mở rộng phạm vi các thông tin/giải pháp kỹ thuật được coi là tình trạng kĩ thuật của sáng chế theo các quy định được sửa đổi tại Khoản 1, Điều 60, theo đó, một sáng chế sẽ bị mất tính mới nếu có đơn đăng ký sáng chế khác với ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn nhưng được công bố vào hoặc sau ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế đó.

Thay đổi quy định sử dụng kết quả thẩm định nội dung của cơ quan sáng chế nước ngoài

Theo quy định thẩm định đơn đăng ký sáng chế mới, Cục Sở hữu trí tuệ có thể sử dụng kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế của cơ quan đăng ký sáng chế nước ngoài đối với các đơn đăng ký sáng chế tương ứng được nộp tại nước ngoài, hoạt động này chính là cơ sở quan trọng để cục SHTT có thể đưa ra các quyết định cấp/từ chối cấp Văn bằng bảo hộ cho sáng chế nước ngoài được đăng ký tại Việt Nam. Để các quy định liên quan đến hoạt động này chặt chẽ hơn, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 đã bổ sung thêm khoản 3 vào Điều 114 với quy định rằng khi thẩm định nội dung, Cục Sở hữu trí tuệ có thể sử dụng kết quả thẩm định nội dung của cơ quan cấp bằng sáng chế nước ngoài đối với các sáng chế tương ứng được yêu cầu bảo hộ tại Việt Nam.

Những thay đổi liên quan đến hoạt động phản đối đơn đăng ký sáng chế

Theo các quy định tại điều 117 luật SHTT, việc từ chối cấp văn bằng sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung với những cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động từ chối bảo hộ sáng chế. Theo đó, các cơ sở pháp lý này bao gồm:

 • Việc sửa đổi, bổ sung đơn sáng chế làm mở rộng phạm vi đối tượng đã nêu trong đơn ban đầu, hoặc làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký nêu trong đơn;
 • Sáng chế được yêu cầu bảo hộ vượt quá phạm vi phạm vi tiết lộ thông số kỹ thuật ban đầu của đơn đăng ký sáng chế;
 • Sáng chế không được công bố đầy đủ và rõ ràng trong bản mô tả sáng chế đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện giải pháp nêu trong yêu cầu bảo hộ;
 • Không bộc lộ hoặc bộc lộ không chính xác về nguồn gốc của nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế đối với sáng chế trực tiếp tạo ra trên nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen;
 • Đơn đăng ký sáng chế được nộp trái với quy định về kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi nộp đơn đăng ký bảo hộ ở nước ngoài.

Thủ tục phản đối đơn đăng ký sáng chế mới

Một trong những thay đổi quan trọng nhất liên quan đến quy trình thẩm định sáng chế chính là quy định mới tại Điều 112a. về thủ tục phản đối đơn đăng ký sáng chế. Cụ thể, yêu cầu phản đối đơn đăng ký sáng chế phải được nộp trong vòng 9 tháng kể từ ngày công bố đơn đăng ký cũng như phải trước ngày có quyết định cấp bằng sáng chế.

Yêu cầu mới liên quan đến việc kiểm soát sáng chế trước khi nộp đơn đăng ký tại nước ngoài

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 lần đầu đưa ra các quy định về sáng chế mật. Theo đó, “sáng chế mật là sáng chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là bí mật nhà nước theo pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước”.

Đối với các sáng chế thuộc các lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến công tác an ninh, quốc phòng do cá nhân, tổ chức Việt Nam sáng chế tại Việt Nam thì chỉ được nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế hay tại nước ngoài khi đơn đăng ký sáng chế đã được nộp tại Việt Nam với mục đích kiểm soát an ninh.

Quy định mới không hoàn lại phí trong trường hợp rút đơn đăng ký sáng chế

Dự kiến phí đã nộp ​​khi đăng ký sáng chế sẽ không được hoàn lại trong trường hợp chủ đơn rút đơn đăng ký theo Luật SHTT 2022.

Cơ sở pháp lý mới cho việc hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

Luật SHTT sửa đổi 2022 đã quy định một số cơ sở mới liên quan đến việc hủy bỏ hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế. Các quy định này bao gồm:

 • Đơn đăng ký sáng chế được nộp trái với quy định về kiểm soát an ninh trước khi đăng ký bảo hộ ở nước ngoài;
 • Đơn đăng ký sáng chế đối với sáng chế trực tiếp tạo ra trên nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen nhưng không bộc lộ hoặc bộc lộ không chính xác về nguồn gốc của gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen có trong đơn đó;
 • Việc sửa đổi, bổ sung đơn sáng chế làm mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn hoặc làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký nêu trong đơn;
 • Sáng chế không được bộc lộ đầy đủ và rõ ràng đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó;
 • Sáng chế được cấp Văn bằng bảo hộ vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng chế;
 • Sáng chế được cấp Văn bằng bảo hộ không đáp ứng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên.

Hơn nữa, theo các quy định tại điều 96 của Luật SHTT sửa đổi, khi sáng chế bị hủy bỏ hiệu lực, hiệu lực của bằng sáng chế đó sẽ bị vô hiệu kể từ ngày cấp bằng sáng chế.

Hoạt động đăng ký sáng chế sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định mới

Theo các quy định mới của Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022, quyền đăng ký sáng chế là kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước sẽ được giao cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn trừ các sáng chế thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia. Tiếp theo, luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 cũng có thêm một số quy định liên quan đến trường hợp Nhà nước thực hiện việc chuyển giao quyền đăng ký sáng chế là kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu độc quyền sáng chế. Theo đó, các quyền đối với sáng chế là kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, công dân Việt Nam và cá nhân thường trú tại Việt Nam.

Các quy định mới của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 cũng đã đề cập đến nghĩa vụ trả thù lao cho các người tạo ra sáng chế của tổ chức chủ trì khi sáng chế là kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về luật doanh nghiệp, luật lao động, luật sở hữu trí tuệ, luật bất động sản.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệDịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tếĐăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tếQuy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệuQuy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nàoThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyềnĐăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyềnThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nàoĐăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mớiĐăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệuLuật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công tyĐăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chếDịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chếĐăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềmThủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyềnĐăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệĐại diện sở hữu trí tuệ
  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***
  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và StartupĐăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt NamĐăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt NamTư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt NamTư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt NamDịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệPháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt NamTư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyềnTư vấn nhượng quyền thương mại
  Contact Me on Zalo
  +84945073866
  WhatsApp chat