Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2023

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2023

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, Chính phủ đã ra quyết định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất năm 2023 cho một số đối tượng theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP.

Cụ thể, những đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế bao gồm:

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các thành phần kinh tế sau:

 • Nông, lâm nghiệp và thủy sản;
 • Sản xuất và chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm rạ, vật liệu tết bện; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và nhựa; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
 • Thi công;
 • Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm, xuất bản âm nhạc;
 • Khai thác dầu thô, khí thiên nhiên (không gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);
 • Sản xuất đồ uống; in, sao bản ghi các loại; sản xuất than cốc và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy móc, thiết bị;
 • Thoát nước và xử lý nước thải.

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

 • Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú, ăn uống; Giáo dục va đào tạo; y tế và các hoạt động trợ giúp xã hội; kinh doanh bất động sản;
 • Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các công ty lữ hành, doanh nghiệp lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến việc xúc tiến và tổ chức các chuyến du lịch;
 • Hoạt động sáng tạo, nghệ thuật và giải trí; hoạt động thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, giải trí; hoạt động chiếu phim;
 • Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy tính; hoạt động dịch vụ thông tin;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác khoáng sản.

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí thiết yếu

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cách tính thời hạn gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Thời hạn thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu) được quy định như sau:

Thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2023 (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo tháng) và quý I, II năm 2023 (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo quý) cho doanh nghiệp, tổ chức. Số thuế được gia hạn này bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính.

Đối với thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 5 năm 2023 và quý I năm 2023, thời gian gia hạn là 06 tháng; đối với thuế từ tháng 6 năm 2023 đến quý II năm 2023 là 05 tháng; đối với thuế từ tháng 7 năm 2023 là bốn tháng; và đối với thuế từ tháng 8 năm 2023 là ba tháng. Theo quy định về quản lý thuế, thời hạn tại thời điểm này được xác định kể từ thời điểm kết thúc kỳ nộp thuế giá trị gia tăng.

Theo quy định mới, các doanh nghiệp, tổ chức đủ điều kiện được gia hạn phải nộp báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng và hàng quý theo quy định của pháp luật dù họ chưa nộp số tiền cần nộp trên tờ khai thuế GTGT chính thức. Dưới đây là thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng tháng, quý mới:

 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3/2023 chậm nhất là ngày 20/10/2023.
 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4/2023 chậm nhất là ngày 20/11/2023.
 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5/2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.
 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6/2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.
 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng tháng 7/2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.
 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 8/2023 chậm nhất vào ngày 20/12/2023.
 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng quý I năm 2023 chậm nhất là ngày 31 tháng 10 năm 2023.
 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý II/2023 chậm nhất là ngày 31/12/2023.

Chi nhánh, đơn vị trực thuộc phải nộp thêm phần thuế giá trị gia tăng nếu công ty, đơn vị khác có chi nhánh, đơn vị trực thuộc khai thuế giá trị gia tăng riêng với cơ quan thuế quản lý chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Chi nhánh, đơn vị trực thuộc của công ty, tổ chức nêu trên sẽ bị phải nộp thêm phí gia hạn nếu không hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành kinh tế liên quan. Các đơn vị trực thuộc không thuộc diện được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I và quý II năm 2023

Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản tạm nộp quý I và quý II của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức đã được gia hạn. Theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn thêm 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quy định mới cũng đã gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bắt buộc trong trường hợp doanh nghiệp hoặc tổ chức có chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc. Chi nhánh và các đơn vị có liên quan của các công ty, tổ chức nêu trên không đủ điều kiện đề nghị gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nếu không hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành, lĩnh vực kinh tế có liên quan.

Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia các ngành, lĩnh vực kinh tế nói trên đều là những thuế sẽ đến hạn nộp trong năm 2023 đã được gia hạn. Bởi Đến ngày 30 tháng 12 năm 2023, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp số thuế được gia hạn quy định tại khoản này.

Gia hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp của năm 2023

Gia hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp của năm 2023 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước trực tiếp cho thuê đất theo Quyết định số hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2023 đến ngày 30/11/2023.

Quy định này áp dụng cho các trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia vào nhiều quyết định, hợp đồng thuê đất trực tiếp với Nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh đa dạng, bao gồm cả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế nêu trên và lĩnh vực.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sản xuất, kinh doanh trong nhiều nganhfh kinh tế, bao gồm các ngành, lĩnh vực kinh tế nêu trên thì doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng phải nộp và số thuế thu nhập doanh nghiệp; hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định của Luật.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 14/4 đến ngày 31/12/2023.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về luật doanh nghiệp, luật lao động, luật sở hữu trí tuệ, luật bất động sản.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệDịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tếĐăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tếQuy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệuQuy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nàoThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyềnĐăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyềnThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nàoĐăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mớiĐăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệuLuật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công tyĐăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chếDịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chếĐăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềmThủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyềnĐăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệĐại diện sở hữu trí tuệ
  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***
  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và StartupĐăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt NamĐăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt NamTư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt NamTư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt NamDịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệPháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt NamTư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyềnTư vấn nhượng quyền thương mại
  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat