Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã giảm bớt một số gánh nặng về yêu cầu hình thức đối với các bên ký kết các tài liệu

Thông báo số 13822/TB-SHTT, Thông báo số 6959/TB-SHTT, giảm bớt một số gánh nặng về yêu cầu hình thức đối với các bên ký kết các tài liệu

Ngày 14 tháng 7 năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VNIPO) đã ban hành Thông báo số 6959/TB-SHTT (“Thông báo 6959”) như một bản hướng dẫn của Thông báo số 13822/TB-SHTT (“Thông báo 13822”) đã ban hành vào ngày 23 tháng 11 năm 2020 về các yêu cầu của người ký tài…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat