Phát triển nguồn vốn lưu động tại Việt Nam

vốn lưu động, Phát triển vốn lưu động tại Việt Nam, Phát triển vốn lưu động

Các biện pháp quản lý các khoản phải thu chủ yếu được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015 và Nghị định số 21/2021/NĐ-CP, cũng như Luật Các tổ chức tín dụng 2010, và Thông tư hướng dẫn chi tiết số 02/2017/TT-NHNN ban hành bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Trong khi…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat