Lợi ích của việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Lợi ích của việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành vào năm 2005 đã góp phần điều chỉnh các quan hệ pháp luật liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ (SHTT). Tuy nhiên, đã có nhiều thay đổi đáng kể từ năm 2005. Việt Nam không chỉ đơn thuần là một quốc gia sử dụng…

+84982682122