(Việt Nam) Chính thức ban hành bản câu hỏi điều tra cho nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu vụ việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP, MAP nhập khẩu vào Việt Nam (ER02.SG06)

Chính thức ban hành bản câu hỏi điều tra cho nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu vụ việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP MAP nhập khẩu vào Việt Nam (ER02.SG06), Chính thức ban hành bản câu hỏi điều tra cho nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu vào Việt Nam, vụ việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP MAP nhập khẩu vào Việt Nam, rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP MAP nhập khẩu vào Việt Nam, ER02.SG06,

(Việt Nam) Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 117/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00 nhập khẩu vào Việt Nam. Vào ngày 2/3/2018, Bộ…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat