Những quy định quan trọng về quyền tác giả trong Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 tại Việt Nam

Những quy định mới về quyền tác giả trong Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 đã bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2023. Theo đó, một số quy định về quyền tác giả đã được sửa đổi, bổ sung. Định nghĩa về tác giả, đồng tác giả Theo luật SHTT sửa đổi 2022, định nghĩa về tác giả đồng…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat