Gia hạn việc nộp thuế, tiền thuê đất trong năm 2022

Nghị định 34, Thời gian gia hạn đối với thuế GTGT, Gia hạn việc nộp thuế tiền thuê đất 2022, Gia hạn việc nộp thuế tiền thuê đất, Gia hạn việc nộp thuế tiền thuê đất, Thời gian gia hạn nộp thuế,

Nghị định 34 quy định về việc chậm nộp tiền thuế, tiền thuế đất đối với một số doanh nghiệp như DNNVV, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong một số lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Các yêu cầu bổ sung có thể được áp dụng với yêu cầu phải được gửi chậm…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat