Những tác phẩm nào có thể được đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả?

Những tác phẩm nào có thể được đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả?

Quyền tác giả hay bản quyền là quyền mà người sáng tạo tác phẩm có thể sở hữu đối với các tác phẩm văn học và nghệ thuật của họ. Các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ của quyền tác giả sẽ bao gồm các loại tác phẩm từ sách, âm nhạc, tranh vẽ,…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat