Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, Các chiến lược cải cách hệ thống thuế, cải cách hệ thống thuế, Chiến lược cải cách hệ thống thuế

Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt chiến lược cải cách thuế đến năm 2030 để hiện đại hóa công tác quản lý thuế để phù hợp với thông lệ toàn cầu. Dưới đây là các chiến lược cải cách thuế được đề xuất có thể ảnh hưởng đến thuế suất cá nhân và thuế…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat