Khung pháp lý chưa đủ để giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát triển điện gió ngoài khơi

Khung pháp lý chưa đủ để giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát triển điện gió ngoài khơi

Khung pháp lý chưa đủ để giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát triển điện gió ngoài khơi

Khung pháp lý chưa đủ để giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát triển điện gió ngoài khơi

Trả lời